Media

Słowo Boże na dziś

Dziękujemy

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka (AK) – to publiczne stowarzyszenie wiernych, erygowane przez biskupa miejsca, których podstawowym terenem działania jest parafia. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej (osobistej i wspólnotowej) oraz organizowanie bezpośredniej współpracy świeckich z duchowieństwem w apostolskiej misji Kościoła. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) został erygowany przy naszej parafii NSPJ mocą dekretu abpa Józefa Michalika 11 maja 2002 r. i objął pierwszych 9 zwyczajnych członków (2 mężczyzn i 7 kobiet). Od tamtej pory Oddział rozwija się i mamy dziś 11 zwyczajnych, 2 wspomagających i 2 honorowych członków AK. Formacja stała odbywa się poprzez comiesięczne spotkania POAK, poznawanie nauczania Kościoła i Jego pasterzy, czytanie prasy katolickiej, świadectwo o Bogu w swoim otoczeniu (dom, praca, parafia), poprzez udział w okresowych dniach skupienia, pielgrzymce do Strachociny (ok. 16 maja) – do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, który jest głównym patronem AK w Archidiecezji Przemyskiej. Dorocznym świętem jest Uroczystość Chrystusa Króla. Członkowie POAK podejmują w naszej parafii liczne inicjatywy, zbiórki, czuwania i rozważania modlitewne włączając się we wszystkie podejmowane w parafii dzieła i pomagając we wszystkich uroczystościach. Na czele POAK stoi Prezes (ob. Anna Potocka), a asystentem jest wyłącznie proboszcz parafii.

Spotkanie każdego 16go dnia miesiąca po wieczornej mszy św.

 

Codzienna modlitwa

członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacniania mnie w nim. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Kościoła – módl się za nami

Święty Wojciechu, Patronie Polski i Akcji Katolickiej – módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski i Akcji Katolickiej – módl się za nami.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie.

Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

 

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.

Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.

Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej:

- kształtowanie sumień

- formację duchowo-moralną i intelektualną

- budzenie odpowiedzialności za Kościół

- ożywianie ducha apostolskiego

- wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią

- kształtowanie świadomości kościelnej.

Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.

Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem

dla grzesznych – nawróceniem

dla zagubionych – drogą

dla poszukujących – prawdą i życiem

dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość

i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.